Akryl-2x50x70, 26.7.-6.9.vystaven v ROXY,Dlouhá 33,Praha1